“Do you like me?” hay “Are you like me?”

Đã trả lời

Cho em hỏi đâu là cách sử dụng chính xác nhất của “do” và “are” trong những mẫu dưới đây:
Do you like me?
Are you like me?

Sự khác nhau giữa 2 câu trên là gì ạ?

Bình luận
Chấp nhận

Thông thường “like” hay khiến người học tiếng Anh cảm thấy bối rối khi gặp phải.
Từ “like” được dùng như động từ, tính từ và trạng từ.

“I like chocolate” – ở đây, like là động từ. Nó sẽ là câu trả lời cho câu hỏi “what to do?” và nó có nghĩa tương tự như “to enjoy”, “to sympathize” hay “to prefer”.
“I am a programmer, like my brother” – trong trường hợp này like là tính từ. Nó trả lời cho câu hỏi “how?” và ý nghĩa của nó là “tương tự” “gần (giống) với”và nó dùng giống như “similar to” hay “close to”.
“There are lots of birds like ducks and gulls” –  câu này like là trạng từ, có nghĩa là “(đưa ra) ví dụ (như)”.

Một vài ví dụ như sau (một số câu không hoàn toàn đúng ngữ pháp, được dùng trong văn nói):

“Like my brother, I like fruits, like apples or bananas”.
–>Ở đây, “like” được dùng với 3 tác dụng khác nhau, có thể được viết lại như sau:
“Similarly to my brother, I enjoy fruits, for example, apples or bananas”.

Quay trở lại với câu hỏi:
“Do you like me?” được dùng để hỏi bạn có thích tôi (có thấy vui vẻ khi làm bạn với nhau không?).
“Are you like me?” dùng khi người hỏi muốn biết bạn có giống/tương tự như anh ấy/cô ấy về tính cách hay bất cứ điều gì khác (khuôn mặt, công việc, …)

Đã trả lời vào 19/01/2016
Bình luận

“Like” có 2 nghĩa.

Khi sử dụng với “do,” có nghĩa là “thích”. “Do you like me?”

Khi sử dụng với “are,” nó mang nghĩa “giống/tương tự”it means “.” Are you like me? = Are you similar to me?

Đã trả lời vào 19/01/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.