Có từ nào khác cho “predictor” không???

Đã trả lời

Có từ nào khác dùng được thay thế cho “predictor” trong câu dưới không cả nhà??

“…peer alcohol use is one of the strongest predictors of adolescent alcohol use.”

Em đã nghĩ đến tư “indicator” nhưng cảm giác không được đúng như em mong muốn lắm, vì em đnag muốn tìm từ với nghĩa đen là  “predicts” hay”forecasts” (forecaster nếu dùng thì hơi không đúng lắm trong câu này nhưng em muốn tìm từ có nghĩa tương tự và phù hợp với câu).

Bình luận
Chấp nhận

Trong bối cảnh về dịch tễ học (nói về sức khỏe bệnh lý) thì “predictors of” có thể thay thế bằng “risk factors for”

“risk factor” – “something which increases risk or susceptibility”
Ví dụ: – A fatty diet is a risk factor for heart disease.

hoặc “an indicator of”

“indicator” – “something that provides an indication, esp of trends.”

Ví dụ: – Reduced galectin-3 expression is an indicator of unfavorable prognosis in gastric cancer.

Đã trả lời vào 14/11/2015
Bình luận

Từ forerunner thì sao?

Đã trả lời vào 14/11/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.