Có thể viết “nonsensual data” cho các dữ liệu không có ý nghĩa không?

Tớ lo rằng dùng “nonsensual data” nghe nó cứ sao sao á, không biết viết thế được không nhỉ?

Không, bạn không thể dùng nonsense như tính từ được (phải là nonsensical), nhưng bạn có thể dùng nonsense như 1 danh từ thuộc tính

vào 05/02/2017.
Bình luận
Chấp nhận

Tất nhiên là không được

Bạn nên dùng từ ‘nonsensical’, có nghĩa là “ không có ý nghĩa”

Đã trả lời vào 02/02/2017
Bình luận

Bạn nên dùng từ này nè:

non·sen·si·cal

ˌnänˈsensək(ə)l/
adjective
1. having no meaning; making no sense.
“a nonsensical argument”
synonyms: meaningless, senseless, illogical
“her nonsensical way of talking”

Đã trả lời vào 02/02/2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.