Có thể dùng “crowded” cho đồ vật, sự vật hay sự việc không?

Đã trả lời

Trong phòng có thể “crowded” với nhiều người hoặc “overcrowded”, và nó thường dùng cho người.

Nhưng liệu có thể dùng overcrowded  nếu quá nhiều thức ăn trong đĩa không?

Hoặc có thể dùng để đề cập đến một cái gì đó quá đầy không?

Bình luận
Chấp nhận

Crowdedovercrowded có thể dùng cho đồ vật hay sự vật sự việc:

Ví dụ:
Ideas which had already been darkly germinating in Ludens’s overcrowded mind came vividly into view.

She added the planned cross town route would only be single carriageway and would rapidly become overcrowded with vehicles.
Nghĩa của overcrowded: Đầy người hoặc đồ vật, sự vật.

Theo CORPUS OF CONTEMPORARY AMERICAN ENGLISH, dưới đây là 20 danh từ thường được dùng với tính từ “overcrowded”:

enter image description here

Đã trả lời vào 08/11/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.