Cách sử dụng tiền tố “in-”, “im-”, “il-”, và “ir-”?

Đã trả lời

Ví dụ:
impossible;
incorrect;
impatient;
illegal;
irregular;

Những từ trên đều có tiền tố để tạo thành từ trái nghĩa với từ gốc. Tuy nhiện cho em hỏi tại sao lại dùng những tiền tố khác nhau như vậy? Làm thế nào để phân biệt khi nào dùng “in-“, “im-“, “il-“, hay “ir-“?

Bình luận
Chấp nhận

Thông thường, tất cả đều dùng “in-“. Tuy nhiên có bốn cách viết khác nhau để hỗ trợ dễ dàng hơn cho phát âm.

Quy tắc được áp dụng phụ thuộc vào chữ cái đầu tiên của từ.
Chữ cái đầu là L thì dùng “il-“:llegal, illiterate;
P, M, hoặc B — sử dụng “im-“: improper, immediate, imbalance;
R — dùng “ir-“: irresponsible, irrational;
Những phụ âm hoặc nguyên âm khác dùng “in-“: indifferent, innumerable, inadequate;

Đã trả lời vào 14/07/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.