Các bro cho mình hỏi câu sau có đúng ngữ pháp không?

Đã trả lời

Just because people don’t talk doesn’t mean they don’t think.

Một số bạn mình nói là câu trên sai ngữ pháp, vì “Just because people don’t talk” không thể dùng làm chủ ngữ của 1 câu được. Câu trên chỉ có thể dùng trong văn nói thông thường thôi.

Mình thì nghĩ là câu trên đúng ngữ pháp. Các bro thấy thế nào?

Câu này hoàn toàn đúng ngữ pháp :) 

vào 17/09/2015.
Bình luận
Chấp nhận

Câu này đúng ngữ pháp. Nó là 1 câu nói informal, nhưng không có nghĩa là nó sai ngữ pháp.

Cấu trúc chuẩn sẽ như thế này:

(just) because + clause + does not mean + that-clause

Trong The Cambridge Grammar of the English Language (CGEL) trang 731 có nói:

Because is the most central and versatile of the reason prepositions. A PP with because as head can occur in subject or predicative complement function as well as adjunct:

[24] [i] Because some body parts have already been turned into commodities does not mean that an increasing trade in kidneys is desirable.

[24] [ii] The reason I didn’t call you was because the phone was out of order.

Because could be replaced by the fact that in [i], that in [ii], and these latter versions would be widely preferred in formal style.

Tạm dịch là: “Because có thể được thay thế bởi the fact that trong [i], that trong [ii], và 2 sự thay thế này đươc ưa chuộng rộng rãi trong phong cách (hành văn) trang trọng.”

Đã trả lời vào 17/09/2015
Bình luận

Mình nghĩ câu bạn đưa ra thường được người ta dùng trong văn nói. Bạn dùng câu sau thì chuẩn hơn trong hoàn cảnh formal

  • The fact that some people don’t talk does not mean they don’t think.
Đã trả lời vào 17/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.