Bạn ơi mình ở Đà Nẵng định bay vào horrizon học, Tiếng anh mình và giảng dạy không tốt lắm. Mình không biết Horrizon thi cuối khóa và xét điểm như nào ạ, hay khi thực hành ra sao. Bạn cho mình xin kinh nghiệm với. Cảm ơn bạn

Bạn ơi mình ở Đà Nẵng định bay vào horrizon học, Tiếng anh mình và giảng dạy không tốt lắm. Mình không biết Horrizon thi cuối khóa và xét điểm như nào ạ, hay khi thực hành ra sao. Bạn cho mình xin kinh nghiệm với. Cảm ơn bạn Bạn ơi mình ở Đà Nẵng định bay vào horrizon học, Tiếng anh mình và giảng dạy không tốt lắm. Mình không biết Horrizon thi cuối khóa và xét điểm như nào ạ, hay khi thực hành ra sao. Bạn cho mình xin kinh nghiệm với. Cảm ơn bạn

Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.