“Alternately” hay “alternatively”?

Sự khác nhau giữa alternately và alternatively là gì hả các bạn? Mình đã thấy cả 2 từ này được dùng nhưng từ nào mới là đúng ngữ pháp?

He could do X. Or alternately, he could do Y.
He could do X. Or alternatively, he could do Y

Bình luận
Chấp nhận

Alternately có nghĩa là chuyển đổi giữa 2 sự lựa chọn, trong khi alternatively có nghĩa là làm gì đó khác đi.

I love pizza and Mexican food, I eat them alternately.

Có nghĩa là thứ 2 tôi ăn pizza, thứ 3 tacos, thứ 4 lại ăn pizza tiếp.

I love pizza but alternatively I eat Mexican.

Tức là cả 2 đều ngon, nhưng không nói khi nào hoặc lí do tôi lại ăn chúng

Alternately là về sự chuyển đổi. Alternatively là về các sự lựa chọn được liệt kê

Đã trả lời vào 08/11/2016
Bình luận

Như bác lầu trên là tiếng Anh cũ từ những năm 50 hoặc 60 rồi.

Theo từ điển Oxford English Dictionary, có 6 nghĩa phù hợp với những gì bác lầu trên nói, nhưng trong đó có nói:

“II. Senses equating to alternative adj. Chiefly N. Amer. (Nghĩa tương đương với alternative)”. Với ví dụ từ năm 1776.

Và trong giải nghĩa đầu tiên của từ “alternative” là

“Characterized by alternation; alternating, alternate.”

Như vậy, cách phân biệt cặn kẽ như lầu trên không tồn tại trên thực tế, chúng ta có thể dùng cả 2 từ trên

Đã trả lời vào 08/11/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.