Thông tin của naruto

99
Điểm

Câu hỏi
3

Đáp án
6