Việc tính điểm được thực hiện thế nào?

Em không biết về cơ chế tính điểm trong game… Em cũng có tìm kiếm thông tin mà không thấy, các bác ở đây có ai biết trong game thì các hành động nào được tính điểm, và tính bao nhiêu không ạ?

Bình luận
Chấp nhận

Điểm được tính theo các quy tắc dưới đây:

 • 2 điểm cho đặt bom (chỉ bên khủng bố)
 • 2 điểm nếu bom nổ (chỉ bên khủng bố)
 • 2 điểm cho giết một mạng
 • 1 điểm cho một lần phụ tá
 • 5 điểm cho gỡ bom (chỉ bên chống khủng bố)
 • 2 điểm cho cứu một con tin (chỉ bên chống khủng bố)
 • -1 điểm nếu giết một đồng đội
 • -1 điểm nếu tự sát
Đã trả lời vào August 25, 2016
Bình luận

Cách tính điểm đây nhé:

 • 2 điểm cho đặt bom (chỉ bên khủng bố)
 • 2 điểm nếu bom nổ (chỉ bên khủng bố)
 • 2 điểm cho giết một mạng khi bom được đặt
 • 3 điểm cho giết một mạng khi bảo vệ bom (chỉ bên khủng bố)
 • 1 điểm khi bom nổ và bạn vẫn còn sống
 • 1 điểm khi bom được tháo ngòi nổ và bạn vẫn sống
 • 1 điểm cho một lần phụ tá
 • 2 điểm cho gỡ 1 quả bom (chỉ bên chống khủng bố)
 • 2 điểm cho cứu 1 con tin (chỉ bên chống khủng bố)
 • -1 điểm cho giết một đồng đội
 • -1 điểm cho tự sát
Đã trả lời vào August 25, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.