làm thế nào để sao lưu config hiện tại?

Em muốn lưu lại cfg. hiện tại. Em làm cái này một lần rồi, bằng cách viết một cfg trong tập tin cfg. Nhưng em không thể nào nhớ nổi câu lệnh là gì?

Bình luận
Chấp nhận

Bạn có thể ghi tập tin cấu hình vào đĩa sử dụng lệnh sau trong CS:GO console:

host_writeconfig <name_of_file>

 

Ví dụ, nếu bạn muốn ghi cài đặt cấu hình hiện tại vào một tập tin gọi là “myConfig.cfg”, bạn sẽ sử dụng lệnh sau trong CS:GO console:

host_writeconfig myConfig

 

Làm vậy sẽ tạo một thư mục gọi là myConfig.cfg chứa tất cả các thiết lập cấu hình hiện tại trong thư mục  Counter-Strike Global Offensive\csgo\cfg trong thư mục Steam hay thư mục thư viện Steam.

Sử dụng host_writeconfig  mà không dùng bất kỳ tham biến nào sẽ lưu tất cả thiết lập cấu hình hiện tại vào tập tin config.cfg

 

Đã trả lời vào August 30, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.