Có cách nào để bắt đầu Steam trong chế độ ngoại tuyến mà không cần phải đăng nhập trước tiên hay không?

Gần đây mình phải dùng Steam ở chế độ offline khá thường xuyên (bà xã chiếm tài khoản mỉnh để chơi  Plants Vs. Zombies, và phần lớn những trò mình chơi không cần phải chơi trực tuyến).

Không biết có cách nào bật Steam ở chế độ ngoại tuyến mà không cần phải đăng nhập trước (và chọn nó từ menu) không nhể? (bởi vì nếu mà phải đăng nhập thế thì đi ngược với mục đích mất rồi).

Dù mình biết rằng việc ngắt kết nối mạng trước khi bật Steam cung là một lựa chọn, nhưng mình đang tìm một giải pháp tiện hơn, như là một dòng lệnh hay một cái gì kiểu vậy…

Steam giờ đã hỗ trợ chế độ ngoại tuyến qua một tham số dòng lệnh đơn giản:  Steam.exe -offline

vào August 26, 2016.
Bình luận
Chấp nhận

Mình đảm bảo là creating/editing steam.cfg (trong cùng thư mục với Steam executable) với dòng lệnh sau sẽ hiệu quả, miễn là bạn phải cài đặt Steam ghi nhớ mật khẩu:

BootStrapperInhibitAll=enable
ForceOfflineMode=enable

Nếu bạn muốn quản lý cái này với một tham số dòng lệnh, bạn có thể tạo một tập lệnh để thực hiện tương tự như dưới đây (tập tin Windows .bat):

IF "%1"=="offline" (
  IF EXIST steam.cfgx (
    rename steam.cfgx steam.cfg
  )
)
ELSE (
  IF EXIST steam.cfg (
    rename steam.cfg steam.cfgx
  )
)
start steam.exe

Trước đây bạn có thể bấm “Cancel” khi Steam đang khởi động và bạn có thể  vào chế độ ngoại tuyến từ đây, nhưng giờ cách này không được nữa rồi.

Đã trả lời vào August 26, 2016
Bình luận

Giải pháp mới và hiêu quả (Đến nay vẫn hiệu quả):

Đảm bảo rằng Steam nhớ mật khẩu của bạn. Sau đó, mở: <Steam_installation_dir>/config/loginusers.vdf và thay đổi giá trị của WantsOfflineMode thành 1 . Vị trí mặc định của các tập tin này:

 • Windows (32-bit): C:\Program Files\Steam\config\loginusers.vdf
 • Windows (64-bit): C:\Program Files (x86)\Steam\config\loginusers.vdf
 • Linux: ~/.steam/steam/config/loginusers.vdf
 • Mac: ~/Library/Application Support/Steam/config/loginusers.vdf

Nếu bạn không muốn có cảnh báo về việc khởi động  Steam trong chế độ offline thì chỉ cần làm tương tự với SkipOfflineModeWarning . Nếu bạn không thể thấy những giá trị đấy thì cứ thêm chúng vào để chúng có dạng như thế này:

"users"
{
  "<your profile number>"
  {
    "AccountName"    "<your login>"
    "PersonaName"    "<your display name>"
    "RememberPassword"   "1"
    "Timestamp"   "<timestamp>"
    "WantsOfflineMode"   "1"
    "SkipOfflineModeWarning"    "1"
  }
}

Tất nhiên có thể liệt kê nhiều người dùng.

Bạn có thể thay đổi những giá trị này thành 0  để khởi động Steam trong chế độ online.

Lưu ý: Steam sẽ tự động reset SkipOfflineModeWarning lại  thành 0  khi đóng nó. Để ngăn việc này bạn có thể cài đặt tập tin chỉ đọc, nhưng sau đó bạn không thể đổi lại sang chế độ online hay khiến Steam ghi nhớ một người dùng khác một cách dễ dàng được nữa.Cách khác là bạn có thể sử dụng vài tập lệnh để thay đổi hộ bạn những giá trị này

Để tự động hóa cái này trên các máy tính Windows, hãy lưu:

Const ForReading = 1
Const ForWriting = 2

Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objFile = objFSO.OpenTextFile("config\loginusers.vdf", ForReading)

Do Until objFile.AtEndOfStream
  strLine = objFile.ReadLine
  If InStr(strLine, "WantsOfflineMode") = 0 And InStr(strLine, "SkipOfflineModeWarning") = 0 Then
    strText = strText & strLine & vbCrLf
  End If
Loop
objFile.Close

If WScript.Arguments.Count = 1 Then
  strText = Replace(strText, "RememberPassword", "WantsOfflineMode"" ""1"" ""SkipOfflineModeWarning"" ""1"" ""RememberPassword")
  mode = WScript.Arguments(0)
Else
  strText = Replace(strText, "RememberPassword", "WantsOfflineMode"" ""0"" ""SkipOfflineModeWarning"" ""0"" ""RememberPassword")
  mode = "online"
End If

Set objFile = objFSO.OpenTextFile("config\loginusers.vdf", ForWriting)
objFile.WriteLine strText 

objFile.Close

Set objShell = CreateObject("WScript.Shell")

If (mode = "offline") Or (mode = "online") Then
  objShell.Exec("Steam.exe")
Else
  objShell.Run("steam://rungameid/" & mode)
End If

thành steam.vbs  trong thư mục Steam và tạo hai lối tắt đến đấy. Thêm offline  như là tham số đến một trong số chung và hoàn tất Giờ ta sẽ có 2 lối tắt Steam trên màn hình. Steam Online với đường dẫn “C:\Program Files (x86)\Steam\steam.vbs” và Steam Offline với đường dẫn "C:\Program Files (x86)\Steam\steam.vbs" offline.

Mình đã thêm hỗ trợ cho các trò chơi, vì thế bạn có thể khởi động chúng trong chế độ ngoại tuyến. Chỉ cần khởi động steam.vbs với id ứng dụng như là một tham số. ví dụ: “C:\Program Files (x86)\Steam\steam.vbs” 440 khởi động Team Fortress 2 ở chế độ ngoại tuyến.

Đã trả lời vào August 26, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.