Xóa file trongg /private/etc/apache2/other/

Mình mới lỡ xóa file trong /private/etc/apache2/other/ . Sau đó mình thử copy file từ  /private/etc/apache2/original/extra vào /private/etc/apache2/other/ đểphục hồi httpd, nhưng không được.

Sau đó mình nhận được một thông báo về lỗi từ apache:

“You don’t have permission to access the requested directory. There is either no index document or the directory is read-protected. You don’t have permission to access the requested object. It is either read-protected or not readable by the server.”

( tạm dịch: Bạn không có quyền truy cập vào thư mực đã yêu cầu. Có thể thư mục không có tài liệu hoặc thư mục được bảo vệ. Bạn không có quyền truy cập vào đối tượng đã yêu cầu. Có thể đối tượng đang được bảo vệ hoặc không thể đọc bởi máy chủ)

Vì vậy, mình có 2 câu hỏi sau:

1. Có ai biết file trong mục “other” là những file gì không? làm thế nào để tạo ra các file đó?

2. Làm thế nào để sửa lỗi mà không cần tạo lại các file trong mục  “other” ?

Ai biết trả lời giùm mình nha. Many Thanks!!!

Bình luận
Chấp nhận

File trong thư mục /private/etc/apache2/other là file php5.conf. 

Còn file trong /private/etc/apache2/original/extra  là file mẫu httpd conf  để cấu hình lại apache server.

Bạn có thể tải file  php5.conftại đây

Cóp file đó vào thư mục ‘other’ . Đảm bảo bạn cài đặt đúng chủ sở hữu và các quyền:

sudo chmod 444 /private/etc/apache2/other/php5.conf
sudo chown root:wheel /private/etc/apache2/other/php5.conf
Đã trả lời vào October 21, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.