Nhấn “=” liên tiếp trên máy tính của iPhone?

Đã trả lời

Nhấn các phím sau trên máy tính của iPhone:

5 + 5 =

Không ngạc nhiên khi câu trả lời là 10. Nhưng tiếp tục ấn nút “=” thì sẽ ra kết quả là: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 …

Tại sao lại như thế vậy?

Bình luận
Chấp nhận

Đây là hằng số tự động

Nếu bạn muốn ấn “=” để lặp đi lặp lại phép tính cuối thì:

2 * 2 = 4 = 8 = 16 = 32,…

Nhưng nếu bạn muốn tính thuế  cho khoản thanh toán với mức 15% thì:

Nêu bạn chỉ muốn tính thuế, nhấn:

100*0.15=

Sau đó gõ số tiền, ví dụ:

87.20 = 13.08
43.57 = 6.55
12.50 = 1.88, ….

Nếu bạn muốn tính số tiền gồm cả thuế, bạn sẽ ấn:

100 * 1.15 = và số tiền cần tính

 

Đã trả lời vào October 27, 2017

đây không phải tính năng mới gì đâu, theo mình nhớ nó được tích hợp vào máy tính kể từ những năm 80, thời máy tính chuyển thành kĩ thuật số ấy

vào October 27, 2017.
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.