Mình có thể vô hiệu hóa (deauthorize) tất cả các máy tính trên iTunes mà không cần ở trên một máy tính đã được ủy quyền (authorized)

Mình đang có vấn đề về cài đặt các ứng dụng trên iPhone mới, bởi vì mình không được ủy quyền trên máy tính của mình.  Trong vòng 8 năm trở lại đây mình đã thay đổi máy tình và cài đặt lại OS khá nhiều, Mình không nghĩ về giới hạn với các máy tính đã được ủy quyền (authorized) trên iTunes.

Giờ mình không thể ủy quyền (authorize) hệ thống hiện tại bởi vì mình không có quyền truy cập vào các máy tính đã được ủy quyền (authorized) (ví dụ như bản OS cũ mình đã định dạng)

How can I remove all the authorizations at once? I know I can only do that on an authorized machine (which I won’t ever have access again). Do I need to ask Apple directly for support?

Làm sao để mình có thể xóa tất cả các sự ủy quyền cùng một lần? Mình chỉ có thể làm nó trên một thiết bị đã được ủy quyền (cái mà mình không còn quyền truy cập lại nữa). Mình có cần gọi cho Apple yêu cầu hỗ trợ ngay lập tức không nhỉ?

Bình luận
Chấp nhận

Cuối cùng thì mình tự giải quyết được vấn đề rồi.
Cho các bạn cùng tham khảo thì đây là các bước mình đã làm:
Trên iTunes menu, mở Store->View Account, sau đó vào  Account Summary và click vào “Deauthorize all computer/devices/whatever..” (mình dịch các bước ra tiếng Anh nên k nhớ kỹ cái đoạn này lắm)
Mình không thể làm việc này trên menu với Store->Remove Authorization, bởi vì trước hết nó yêu cầu  mình phải được ủy quyền (authorized) mới làm được. (và mình đã có 5 máy tính ủy quyền rồi)

Đã trả lời vào July 17, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.