lịch sử hoạt động của postfix trên Sierra?

Mình đang chạy OS X 10.12.3. Mình không cài đặt gói OS X Server nhưng mình biết postfix là một phần của cài đặt chuẩn ( non-server)

Thỉnh thoảng mình cần gửi mail từ dòng lệnh và mặc dù mình có thể gửi bằng cách dùng dòng lệnh”mail”, nhưng mình không thể tìm được chỗ nào cho thấy tiến trình hoặc trạng thái đã gửi mail chưa.

Mặc dù một số người nói/var/log/mail.log  không tồn tại trên Sierra. Mình đã lục tung file cấu hình trong /etc/postfix để tìm tài liệu tham khảo nhưng không tìm được. mình thậm chí còn thử tùy chọn-mtime  của lệnh find để tìm xem có file nào thay đổi sau khi gửi mail không, nhưng không tìm được gì. Chỉ có một số thay đổi vị trí lưu trữ tạm thời trong /var/spool/postfix, nhưng không file nào thể hiện nhật ký gửi mail

Mình cũng đã tìm hiểu về lịch sử hoạt động mới trên Sierra, nhưng không giải quyết được vấn đề. Mình đã kiểm tra system.log và mặc dù có một số tin nhắn có chứa postfix, nhưng nó chỉ nói về việc thoát dịch vụ chứ không phải mail đã được gửi chưa.

Liệu postfix có ghi lại lịch sử trên Sierra khi mình gửi mail không?

Ai có thông tin gì thì cho mình biết với nhé

Bình luận
Chấp nhận

Thử làm theo cách này xem:

log stream --predicate  '(process == "smtpd") || (process == "smtp")' --info

để tớ giải thích nhé: 

--predicate dùng để lọc lịch sử. trong trường hợp này, nó đang xem quá trình  "smtpd" hoặc "smtp"

bạn thử làm xem nhé, tớ làm thì được đó

Đã trả lời vào May 19, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.