Làm thế nào để thay thế trình tiện ích trên Mac OS X bằng lõi trình tiện ích GNU ?

Mình tìm thấy một vài sự khác nhau giữa lệnh đặc thù (utility command) dùng trên Mac OS X và Linux. Mình muốn kinh nghiệm của mình thống nhất lại.
Vậy làm thế nào để mình thay thế trình tiện ích trên mac bằng trình tiện ích GNU?

Bình luận
Chấp nhận

Điều này bổ sung các biện pháp tạo shortcut nâng cao cho trình tiện ích GNU với tiền tố g (g prefix) đến  /usr/local/bin/:

brew install coreutils findutils gnu-tar gnu-sed gawk gnutls gnu-indent gnu-getopt

Hãy nhìn brew search gnu cho những chương trình khác. Nếu bạn muốn sử dụng một câu lệnh không có tiền tố g (g prefix), hãy cài đặt các công thức với  --default-names (hoặc --with-default-names nếu phiên bản brew của bạn mới hơn), hoặc hãy thêm, ví dụ như /usr/local/opt/coreutils/libexec/gnubin trước những danh mục khác trên PATH của bạn

Bạn có thể cài đặt GNU grep  bằng cách gõ homebrew/dupes như sau:

brew tap homebrew/dupes; brew install grep
Đã trả lời vào July 14, 2016
Bình luận

Ngoài brew install coreutils , bạn cũng có thể cần cài đặt vài chương trình khác, như là gnu-sed, grep (một số chương trìn khác yêu cầu bạn phải chạy brew tap homebrew/dupes trước):

brew install findutils --with-default-names
brew install gnu-indent --with-default-names
brew install gnu-sed --with-default-names
brew install gnutls
brew install grep --with-default-names
brew install gnu-tar --with-default-names
brew install gawk

Lựa chọn –default-names là tùy ý, bật nó lên nếu bạn thực sự cần sử dụng những lệnh GNU này như là câu lệnh mặc định, nếu không thì nó sẽ được lập với một tiền tố g (g prefix)

Đã trả lời vào July 14, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.