Làm thế nào để cài đặt phiên bản mới hơn của /usr/bin/host thông qua Homebrew?

Đã trả lời

Lệnh host của mình không hiểu được CAA records.

host -t CAA google.com
host: invalid type: CAA

which host
/usr/bin/host

Làm thế nào để cài đặt phiên bản mới hơn của /usr/bin/host thông qua Homebrew? Trong gói nào thì có lệnh host?

Đã hỏi vào October 10, 2017 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Thư mục /usr/bin/ là Apple realm và được bảo vệ bởi SIP. Bạn phải đợi cho đến khi Apple cung cấp bản cập nhât của  host.

AFAIK Homebrew không cung cấp host mới hơn hay tốt hơn

Vì vậy, dùng dig: dig <host> type257 hoặc cài go và dnscaa – CAA DNS Library for Go.

Đã trả lời vào October 10, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.