Có cách nào để đặt lại tên “Remaining” thành “Apple Juice Remaining” không?

Trên macbook pro, có cách nào để thay đổi dòng văn bản hiện lên khi pin giảm không?

Ở chỗ có nội dung là “X:XX Remaining” mình muốn thay đổi thành “X:XX of Apple Juice Remaining”.

Tại sao ư? Đơn giản là tự mình viết nội dung thì vui hơn thôi.

Đây là một câu hỏi vô cùng nghiêm túc đấy ạ.

Và mình cũng đã thử tìm trên google rồi nhưng không ra.

Hiện mình đang chạy hệ điều hành Mavericks, tương lai gần chắc chắn sẽ update lên Yosemite.

Bình luận
Chấp nhận

Bạn cần thay đổi dòng 92 của phiên bản xml của /System/Library/CoreServices/Menu Extras/Battery.menu/Contents/Resources/English.lproj/Localizable.strings:

 1. Tạo 1 bản copy của strings file:
  cp /System/Library/CoreServices/Menu\ Extras/Battery.menu/Contents/Resources/\
  English.lproj/Localizable.strings ~/Desktop
 2. Chuyển đổi binary strings file thành xml:
  plutil -convert xml1 ~/Desktop/Localizable.strings
 3. Sửa dòng 92 (Yosemite) của file hiện tại trên màn hình thành bất kỳ nội dung gì bạn thích:
 4. Chuyển đổi lại xml strings file thành binary:
  plutil -convert binary1 ~/Desktop/Localizable.strings
 5. Sao lưu dữ liệu file hiện tại. Nếu bạn làm hỏng, việc này sẽ giúp bạn đảo nghịch các thay đổi bằng cách xóa -bak từ tên tập tin.
  sudo mv /System/Library/CoreServices/Menu\ Extras/Battery.menu/Contents/Resources/\
  English.lproj/Localizable.strings /System/Library/CoreServices/Menu\ Extras/\
  Battery.menu/Contents/Resources/English.lproj/Localizable.strings-bak
 6. Ghi đè lên file cũ bằng cái mới:
  1. sudo mv ~/Desktop/Localizable.strings /System/Library/CoreServices/Menu\ Extras/\
   Battery.menu/Contents/Resources/English.lproj/
   

Kết quả thu được:

Đã trả lời vào July 29, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.