Ai có mẹo hay thủ thuật gì cho Terminal trên Mac OS X không?

Mỗi mẹo hay thủ thuật một câu trả lời nhé!

Phần mình ưa thích là

open .

 

dùng để mở các thư mục bạn đang duyệt trong Finder. Bạn cũng có thể qua các URL, ảnh, tài liệu… khác để open.

Nếu bạn cụ thể hóa tên 1 chương trình với -a, bạn có thể qua URL, ảnh, tài liệu hoặc thư mục đến chương trình đó, ví du open -a Preview image.png , qua chương trình mặc định được cài đặt cho kiểu tệp.

Đừng post trùng câu trả lời nhé.

Chỉ câu trả lời về Mac OS X nha mọi người.

 

Bình luận

Mở một trang hướng dẫn (manual page) trong Preview:

pman () {
  man -t "${1}" | open -f -a /Applications/Preview.app
}

Mở một trang hướng dẫn (manual page) trong TextMate:

tman () {
 MANWIDTH=160 MANPAGER='col -bx' man $@ | mate
}

Mở một trang hướng dẫn (manual page) trong SublimeText:

sman() {
  man "${1}" | col -b | open -f -a /Applications/Sublime\ Text\ 2.app/Contents/MacOS/Sublime\ Text\ 2
}

Thoát hoàn toàn một ứng dụng từ dòng lệnh:

# Quit an OS X application from the command line
quit () {
  for app in $*; do
    osascript -e 'quit app "'$app'"'
  done
}

Khởi động lại một ứng dụng từ dòng lệnh:

relaunch () {
  for app in $*; do
    osascript -e 'quit app "'$app'"';
    sleep 2;
    open -a $app
  done
}

Gỡ cài đặt một ứng dụng với AppZapper từ dòng lệnh:

zap () {
  open -a AppZapper /Applications/"${1}".app
}
Đã trả lời vào August 5, 2016
Bình luận

Lệnh

cd -

 

sẽ phục hồi thư mục trước đó bạn đang dùng. Rất hữu ích nếu bạn không may gõ lệnh cd  một mình mà không có bất kỳ một đối số nào và bị đưa về thư mục chủ.

Đã trả lời vào August 5, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.