Thông tin của selldeadfulluk333
Droid-lơ-mơ
103
Điểm

Câu hỏi
47

Đáp án
4