Thông tin của sasuke
Droid-gà-mờ
5
Điểm

Câu hỏi
2

Đáp án
0