Thông tin của kute
Droid-lơ-mơ
118
Điểm

Câu hỏi
5

Đáp án
6