Thông tin của kakashi
Droid-lơ-mơ
104
Điểm

Câu hỏi
5

Đáp án
4