Thông tin của fred
Droid-lơ-mơ
30
Điểm

Câu hỏi
1

Đáp án
1