Thông tin của Ducnguyen
Droid-gà-mờ
3
Điểm

Câu hỏi
1

Đáp án
0