Thông tin của blackjack89
Droid-lơ-mơ
57
Điểm

Câu hỏi
27

Đáp án
1