Thông tin của blackjack89
Droid-lơ-mơ
39
Điểm

Câu hỏi
18

Đáp án
1